'' ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! ''

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ... Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΟ : protanea@gmail.com


Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Γενικό «ντου» για τα 15 δισ. του τζόγου

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά κο­στίζει... Για την ακρίβεια, όσο µεγαλύ­τερη είναι η απελπισία - όπως ακρι­βώς συµβαίνει αυτήν την περίοδο µε την κατάρρευση της οικονοµίας της χώρας - τό­σο µεγαλώνει ο τζίρος των «µαγαζιών» που που­λούν ελπίδα.  

Ενα τέτοιο µαγαζί γωνία, όπως είναι ο ΟΠΑΠ, βρίσκεται στο στόχαστρο της παγκόσµι­ας βιοµηχανίας του τζόγου, καθώς σύµφωνα και µε τους όρους της δανειακής σύµβασης που έχει υπογράψει µε την τρόικα η ελληνική κυβέρνηση κάθε ελληνική κότα που γεννά χρυσά αυγά είναι για (ξε)πούληµα.Είναι, προφανώς, δύσκολο να οικοδοµήσει κα­νείς επιχειρήµατα για το ξεπούληµα µιας επιχεί­ρησης σαν τον ΟΠΑΠ, καθώς:
♦ Όχι µόνο δεν έχει ελλείµµατα, αλλά «γρά­φει» κέρδη.
♦ Ο κύκλος των εργασιών του διευρύνεται.
♦ Συνεισφέρει στην κοινωνική πολιτική.
Ετσι, λοιπόν, για να εµπεδωθεί η «ανάγκη» της ιδιωτικοποίησης της κότας που γεννά τα χρυσά -ελπιδοφόρα - αυγά, απαιτούνται µεθοδεύσεις.Επτά µήνες από τότε που βγήκαν σε δηµόσια διαβούλευση οι προτάσεις για το άνοιγμα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών (τεχνικών παιγνί­ων, όπως κοµψά ονοµάζονται τώρα), αλλά και του τζόγου γενικότερα, έχουµε:

Πρώτο: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο το σχέδιο νόµου για τη ρύθµιση της αγοράς παιγνί­ων που φιλοδοξεί να ρυθµίσει το απέραντο χάος που ονοµάζεται τζόγος στην Ελλάδα (µε τζίρους άνω των 10 δισ. ευρώ σε νόμιμα και παράνομα παι­χνίδια, και κοντά στα 15 δισ. µαζί µε τα λαχεία). Η ρύθµιση προβλέπεται ρητά από το μνημόνιο (και µάλιστα ως προϋπόθεση της τρίτης και τέταρτης δόσης του δανείου), ώστε να εισπραχθούν κάπου 700 εκατ. ευρώ τα επόµενα δύο χρόνια.

Δεύτερο: Στο διάστηµα που µεσολάβησε (και µάλιστα πριν από µερικές µέρες) ο ΟΠΑΠ, ο οποί­ος έχει το αποκλειστικό δικαίωµα οργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων µέχρι το 2010, δέχθηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγµα καθώς το Συµβούλιο της Επι­κρατείας παρέπεµψε στo Δικαστήριο της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) το µονοπώλιο του Οργανισµού, αµφισβητώντας τη νοµιµότητά του.

Τρίτο: Η καθυστέρηση αφήνει µέχρι τώρα ελεύ­θερο το πεδίο στους ανεξέλεγκτους τζογαδόρους του παράνοµου στοιχήµατος να συνεχίζουν να κα­ταστρέφουν ανθρώπους και οικογένειες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτηµα από ηθική άποψη, αφού το νέο νοµοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη λεγόµενη «κάρτα παίκτη», η οποία θα θεσπίσει και ανώτατα όρια στοιχηµατισµού κατ’ άτοµο!Ποιοι ωφελήθηκαν από την καθυστέρηση, που µην είστε σίγουροι ότι σταµατά εδώ µε την κατά­θεση του σχεδίου νόµου; Μα βέβαια οι ξένοι τζο­γαδόροι, το παράνομο στοίχημα και, βέβαια, η εγ­χώρια Inrtalot, που πάντα βρίσκεται «εκεί» όποτε καθυστερούν οι διαδικασίες. Και όλως τυχαίως εδραιώνει τη θέση της µε το σύνθηµα… ουδείς µο­νιµότερος του προσωρινού. Ακριβώς δηλαδή όπως πήρε πριν από λίγα χρόνια και το κεντρικό σύστη­µα του ΟΠΑΠ, µε συµβόλαιο, από την κυβέρνηση που υποτίθεται ότι την είχε «απέναντι»: της Νέας Δηµοκρατίας.

Τι γίνεται σήμερα
Θεωρητικά, σήµερα ισχύει γενική απαγόρευση διεξαγωγής τεχνικών παιχνιδιών µε το Δικαστή­ριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να κρίνει πως η Ελλάδα παραβιάζει τις κοινοτικές διατάξεις (και για τον λόγο αυτό η χώρα µας τιµωρείται µε πρό­στιµο 31.000 ευρώ την ηµέρα). Πρακτικά όµως στην επικράτειά µας εκτιµάται πως λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχη­µατισµού, περίπου 20.000 ηλεκτρονικές µηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών και κάπου 150.000 ηλε­κτρονικοί υπολογιστές, τα γνωστά… φρουτάκια. Συνολικά ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των παι­χνιδιών υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, από τα οποία το Δηµόσιο δεν εισπράτ­τει ούτε ένα ευρώ.Το σχέδιο νόμου, λοιπόν, προβλέπει ένα ελεγ­χόµενο άνοιγµα της αγοράς, καθώς και την έντα­ξη και παρακολούθηση σε νόµιµο πια πλαίσιο των διεξαγόµενων παιχνιδιών µε διασφάλιση και εί­σπραξη εσόδων για το κράτος από τη ρυθµιζόµε­νη λειτουργία της αγοράς.Το πρόβλημα είναι ότι οι διαδικασίες που ακο­λούθησε το υπουργείο Οικονοµικών για το νέο νο­µοθετικό πλαίσιο των τεχνικών παιχνιδιών και την αδειοδότηση των περίπου 15.000 σύγχρονων κου­λοχέρηδων (που ονοµάζονται τερµατικά βιντεολόττο ή VLT) κατέστησαν από µόνες τους ανέφικτο τον στόχο του µνηµονίου για το 2010 - 2011. Ο δι­αγωνισµός προβλέπεται να γίνει µε τη νοµοθεσία των δηµοσίων συµβάσεων. Κάτι που σηµαίνει ότι για να εισπράξει το Δηµόσιο το τίµηµα των αδειών θα πρέπει πρώτα να προηγηθούν τα εξής βήµατα:
♦ Η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού.
♦ Η καταγραφή των απαιτήσεων και η συγγρα­φή τής διακήρυξης.
♦ Η δηµόσια διαβούλευση.
♦ Η καταγραφή προθεσµιών υποβολής προ­σφορών.
♦ Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η τεχνι­κή και οικονομική αξιολόγηση.
Και μετά να εξεταστούν οι ενστάσεις, τα όποια ασφαλιστικά μέτρα και οι αγωγές (κάτι που συνη­θίζονται στους δημόσιους διαγωνισμούς) και βέ­βαια να περάσει το θέμα από το Ελεγκτικό Συνέ­δριο και στη συνέχεια να συμβασιοποιηθεί. Πώς είπατε; Διαδικασίες μηνών; Τουλάχιστον, για να μην πούμε ετών, όπως συνέβαινε παλιά με τους δρόμους…Ποιους εξυπηρετεί ο χρονοβόρα αυτή διαδικα­σία; Εδώ η λογική «οδηγεί» μάλλον στα καζίνο, που ελπίζουν ότι σε κάποιο βήμα θα μπλοκάρει ο διαγωνισμός και θα διατηρήσουν τα δικά τους προνόμια.Μπροστά στη δυσάρεστη εξέλιξη το κράτος να μην πάρει τα 700 εκατ. ευρώ των αδειών και να συνεχίσει να «τρώει» τα ευρωπαϊκά πρόστιμα, και ενώ η παραοικονομία και ο παράνομος στοιχηματισμός ανθούν, στο τραπέζι έχει πέσει μια εναλλακτική πρόταση: θέσπιση νόμου που να πε­ριγράφει το νέο «τεχνικό παιχνίδι» με τα τερμα­τικά βιντεολόττο και να προβλέπει την παραχώ­ρηση της εποπτείας και διαχείρισής του σε έναν αδειούχο.Για να τηρηθούν τόσο οι συνθήκες ανταγωνι­σμού όσο και η διαφάνεια, ο νόμος θα υποχρε­ώνει τον αδειούχο να επιλέξει για τη διεξαγω­γή και τη λειτουργία του παιχνιδιού τουλάχιστον τρεις λειτουργούς (operators) με γνωστό κύρος και αξιοπιστία. Μάλιστα, σε εκτέλεση του νόμου 2843/2000 και της σύμβασης αποκλειστικού δι­καιώματος, το Δημόσιο μπορεί να προτείνει στον ίδιον τον ΟΠΑΠ την άδεια των βιντεολόττο έναντι συγκεκριμένου τιμήματος. Και ο ΟΠΑΠ αποδεχό­μενος να δώσει αμέσως τα λεφτά στο Δημόσιο.Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν και επιπλέον έσοδα από την παράλληλη χρονική επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος του Οργανισμού. Και βέβαια, σημαντική αύξηση της αποτίμησης του ΟΠΑΠ (ποσοστό του οποίου κατέχει το ελληνικό κράτος) στα χρηματιστήρια. Άρα, ακόμη περισσό­τερο χρήμα για το κράτος, αλλά και για τους μετό­χους του ΟΠΑΠ σε μερίσματα.Ο ρόλος του ΟΠΑΠ είναι προφανέστατα κομ­βικός. Ο Οργανισμός, ο οποίος εξαιρείται από τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να επιλέξει άμεσα τους τρεις λειτουργούς. Παράλ­ληλα θα θωρακίσει και το αποκλειστικό του δικαί­ωμα στα τυχερά παιχνίδια απέναντι σε μελλοντι­κές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί λοιπόν ακόμη το σκέπτονται;

«Ροκανίζουν» τον ΟΠΑΠ
Η ανακίνηση του θέματος του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ – για πολλοστή φορά είναι αλήθεια – προ­οιωνίζεται την επίσπευση των ούτως ή άλλως δρομολογημένων εξελίξεων στον Οργανισμό και τον ευρύτερο χώρο του στοιχηματισμού. Καλά ενη­μερωμένη επιχειρηματική πηγή μας έλεγε, όμως, πως αυτή τη φορά «…τα πράγματα είναι σκούρα, καθώς το σχετικό ερώτημα απεστάλη από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προς το Δικαστήριο της Ε.Ε.».Πράγματι, η προσφυγή τριών εταιρειών αγγλι­κών συμφερόντων θεωρείται συντονισμένη και «νομικά δεμένη» – όπως δέχονται ακόμη και κύ­κλοι του ΟΠΑΠ – σε σημείο που να εκτιμάται ως «τεχνικά πιθανή» η ακύρωση της αρνητικής θέ­σης του υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση άδειας διενέργειας στοιχημάτων. Οι τρεις εταιρεί­ες υποστηρίζουν πως η μέχρι τώρα άρνηση της ελ­ληνικής πλευράς αντιβαίνει στη συνθήκη της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας κατοχυρώνε­ται η ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπη­ρεσιών. Κάτι που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι οι ξένοι του ιντερνετικού στοιχήματος εξελικτικά θα μπορούν να ανοίξουν μαγαζιά στην Ελλάδα.Σε πρακτικό επίπεδο, η Ολομέλεια του Ανω­τάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τις υπ’ αριθμ. 321 και 232/2011 αποφάσεις της διαβίβασε προ­δικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ για το εάν «είναι συμ­βατή με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας εθνική ρύθμι­ση. Σύμφωνα με αυτή (σ.σ.: τη ρύθμιση), η δημό­σια πλευρά για να επιτύχει τον στόχο του περιο­ρισμού της προσφοράς τυχερών παιχνιδιών πα­ραχωρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών σε μία μόνον επιχείρηση, εν προκειμέ­νω τον ΟΠΑΠ.Όλα αυτά τη στιγμή που (τις τελευταίες εβδο­μάδες) πολλά έχουν ακουστεί για κόντρες με τους πράκτορες και ενώ το παρασκήνιο… θεριεύει. Οι ξένοι και εγχώριοι επενδυτικοί - επιχειρηματικοί κύκλοι, που επιθυμούν διακαώς το άνοιγμα της αγοράς (υπολογίζεται πως μαζί με την ενέργεια είναι οι δύο μεγαλύτερες… πίτες στην ελληνική αγορά), είναι κοινό μυστικό πως πιέζουν με κάθε τρόπο τη θεσμοθέτηση ενός ακόμη πιο ελαστικού πλαισίου λειτουργίας. Δεδομένης της ισχύος ορι­σμένων εξ αυτών και του εύλογου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από λονδρέζικα και αμερικάνι­κα συμφέροντα στην αγορά θεωρείται θέμα χρό­νου για να υποκύψει η ελληνική πλευρά.
Πώς θα μοιράζεται... η τράπουλα

Στον ευρύτερο χώρο του τζόγου υπολογίζεται πως σταδιακά θα δοθούν περί τις 6-10 άδειες για 150 με 250.000 μηχανήματα βιντεολόττο, έως 50 άδειες για διαδικτυακό στοιχηματισμό, άδειες για στοίχημα σε ιπποδρομίες, πόκερ, παιχνίδια καζίνο.Με την προκήρυξη των αδειών το Δημόσιο προσβλέπει στην προσέλκυση ξένων παικτών (μέσω διεθνών διαγωνισμών), την έλευση επενδυτικών κεφαλαίων που θα έλθουν να επενδύσουν τουλάχιστον 200.000 ευρώ (ανά άδεια) και το «σπιρούνιασμα» του κλάδου για να έρθουν σημαντικά φορολογικά έσοδα. Με άλλα - απλά - λόγια αυτό που σκέπτονται οι φωστήρες της κυβέρνησης είναι το εξής: από τη στιγμή που ο στοιχηματισμός είναι πλέον… ημινόμιμος και αφού η ουσιαστική διαφύλαξη ενός διάτρητου - πλέον - μονοπωλίου για τον ΟΠΑΠ είναι ανέφικτη, ας ανοίξουμε την αγορά μπας και εισπράξουμε «γκανιότα» και καμιά ξένη επένδυση. Όμως, ρε παιδιά, γιατί δεν εξετάζετε και το ενδεχόμενο να κρατήσε­τε τον ΟΠΑΠ και μέσω αυτού την εποπτεία του τζόγου στην επικράτεια μπας και μαζευτεί κα­νένα ευρώ;
Οι προϋποθέσεις
Οι κάτοχοι αδειών για τα «φρουτάκια» θα πρέ­πει να είναι Ανώνυμες Εταιρείες και να διαθέ­τουν μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ. Στον τομέα του διαδικτυακού στοιχήματος - μέσω οθόνης και κινητού τηλεφώνου - οι άδειες θα δοθούν σε εταιρείες με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και με ελάχιστο κεφάλαιο 200.000 ευρώ. Εάν δοθούν εν τέλει οι άδειες που προβλέπονται (από το άρθρο 28 του σχε­τικού ν/σ του υπουργείου Οικονομικών) το Δημόσιο θα μπορεί να ελπίζει σε φορολογικά έσοδα έως 500 εκατ. ευρώ τα πρώτα 2 - 3χρό-νια λειτουργίας.Το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα (ξένα και εγχώρια) συμφέροντα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέ­ρον τους (ορισμένοι δραστηριοποιούνται ήδη έμμεσα στην ελληνική αγορά) είναι ενδεικτικό του τι παίζεται. Ας δούμε τι γίνεται ανά τομέα:
1 Για τον διαδικτυακό τζόγο το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο με τον ΟΠΑΠ και την Intralot να θεωρείται βέβαιο πως θα είναι παρόντες στο παιχνίδι. Εταιρείες εισηγμένες όπως Centric, Avenir αλλά και ξένοι όμιλοι του μεγέθους των William Hill, StanleyBet, Lottomatica, Ladbrokes είναι ήδη στην… ανα­μονή για να παραλάβουν τα σχετικά τεύχη της διαγωνιστικής διαδικασίας με το που θα δοθεί το πράσινο φως από τον Γ. Παπακωνσταντίνου. Εξ αυτών η Stanleybet λέγεται ότι συνεργάζεται με τον Δημήτρη Κοντομηνά, ενώ η Lottomatica με τον Δημήτρη Μελισσανίδη (της πετρελαϊκής Aegean), ο οποίος σκέπτεται να χρησιμοποιήσει και το ισχυρό δίκτυο που ήδη του προσφέρουν οι σταθμοί καυσίμων. Για τον ίδιο λόγο, ενδιαφέρον δείχνουν οι όμιλοι Cosmote και Γερμανός, ενώ το ενδιαφέρον της Centric εκφράζεται πλέον μέσω του Δημήτρη Πηλαδάκη. Στους παίκτες - διεκδικητές περι­λαμβάνεται και ο όμιλος Μπόμπολα. Οι άδειες είναι τόσο πολλές, που λέγεται ότι κανένας δεν θα μείνει δυσαρεστημένος.
2 Για τα βιντεολόττο (τους ηλεκτρονικούς κουλοχέρηδες) ενδιαφέρον έχουν δείξει πάλι η Lottomatica με εσωτερικό συνεταίρο τον Δημήτρη Μελισσανίδη, η Intralot και ο Δη­μήτρης Κοντομηνάς, με ξένο εταίρο, ενώ στο παιχνίδι επιχειρεί να μπει (όπως ακούγεται) και η οικογένεια Κοπελούζου.
3 Για το νέο Ξυστό, που φαίνεται να καθυστε­ρεί προς το παρόν, ενδιαφέρον δείχνουν ο όμιλος Μπόμπολα, που εδώ λέγεται ότι θα συ­νεργαστεί με τη Lottomatica, και η Intralot, ενώ ο ΟΠΑΠ βρίσκεται σε στάση αναμονής.
Το κράτος κρατάει «φανάρι» στον παράνομο τζόγο

Ο νόμιμος τζόγος αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ ετησίως (ΟΠΑΠ, 9 καζίνο, ιππόδρομος, κρατικά λαχεία), εισφέρει 3 δισ. ευρώ καθα­ρά στον κρατικό προϋπολογισμό ετη­σίως, ενώ απασχολεί περίπου 8.000 άμεσα εργαζομένους και πάνω από 7.500 στα αδειοδοτημένα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Ο νόμιμος τζόγος είναι από­λυτα ελεγχόμενος, υπό την εποπτεία του κράτους, ενώ το κοινωνικό σύνολο προστατεύεται μέσω του τσουχτερού εισιτηρίου και της απαγόρευσης εισό­δου σε άτομα κάτω των 23 ετών (στα καζίνο).Ο παράνομος τζόγος (παράνομες λέσχες, διαδικτυακά καζίνο, διαδικτυακό στοίχημα, «φρουτάκια», Ξυ­στό) αγγίζει ήδη τα 4-5 δισ. ευρώ και βαίνει ραγδαία αυξανόμενος με την τεράστια διαφημιστική καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη (αποκορύφωμα το διαδικτυακό καζίνο 848com). Δεν εισφέρει τίποτα στα δημόσια έσοδα (το 70% βγαίνει στο εξωτερικό), δεν δημιουργεί απασχόληση, δεν πληρώ­νει ασφαλιστικές εισφορές. Την ίδια ώρα αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο δρόμο ξεπλύματος βρόμικου χρήμα­τος, με μεγάλες κοινωνικές συνέπειες: το fair play της διεξαγωγής των παιχνι­διών δεν ελέγχεται, ούτε το εγγυάται κανείς, ενώ αποτελεί μια από τις κύρι­ες μορφές του οργανωμένου οικονομι­κού εγκλήματος. Το θέμα απασχόλησε μάλιστα και την υπηρεσία Δίωξης Οικο­νομικού Εγκλήματος, λόγω κρουσμά­των αυτοκτονιών που παρατηρήθηκαν σε νέους.Η διαφημιστική δαπάνη του παράνο­μου τζόγου στην Ελλάδα για το 2009 έφθασε τα 22 - 24 εκατ. ευρώ και συ­νεχίζει ακάθεκτη.

Κι όμως… υπάρχουν λύσεις

Ο κύριος λόγος της ραγδαίας ανά­πτυξης του παράνομου και ιδίως του διαδικτυακού τζόγου στην Ελλάδα το 2008 - 2009 οφείλεται στο γεγονός ότι μια σειρά χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλ­λία, Πορτογαλία, Δανία, Ολλανδία, Σου­ηδία κ.λπ.) απαγόρευσαν με αυστηρές κυρώσεις τη δυνατότητα μεταβίβασης χρημάτων μέσω πιστωτικών καρτών σε διαδικτυακά παιχνίδια και έτσι οι εται­ρείες την «πέφτουν» σε νέες αγορές (π.χ. Ελλάδα), τις οποίες λεηλατούν κα­νονικά, αφού τα κέρδη είναι τεράστια και πλήρως αφορολόγητα.Το ελληνικό κράτος μόνο από την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου μπορεί άνετα και άκοπα να εισπράξει άμεσα (το 2011) 2 δισ. ευρώ και το 2011 πολύ περισσότερα, αφού η φο­ρολόγηση των διαδικτυακών παιχνιδι­ών είναι πολύ υψηλή διεθνώς (πάνω από το 50% του ακαθάριστου τζίρου) λόγω της απουσίας μεγάλων επενδύ­σεων και απασχόλησης.

Πρώτο (κλασικό) παράδειγμα αντι­μετώπισης του παράνομου τζόγου και αύξησης εσόδων του κράτους είναι το πόκερ. Παίζεται παντού (παράνομα), εκτός από τα νόμιμα καζίνο, αφού εκ­κρεμούσε επί δύο χρόνια η αδειοδότησή του από το υπουργείο (Πολιτισμού) Τουρισμού. Μόνοι ωφελημένοι, το μαύρο χρήμα και τα διεθνή κυκλώμα­τα παράνομου τζόγου. Η αδειοδότηση του πόκερ στα καζίνο αποφέρει πάνω από 100 εκατ. ευρώ ετησίως στα κρατι­κά έσοδα, ποσό που θα αυξηθεί σημα­ντικά με τη διοργάνωση επίσημων (και νόμιμων) τουρνουά και πρωταθλημά­των πόκερ με παράπλευρα οφέλη για τον τουρισμό.

Δεύτερο παράδειγμα, τα διαδικτυακά καζίνο. Το κράτος μπορεί άμεσα: α) να επεκτείνει τις άδειες των υπαρχό­ντων καζίνο, β) να προκηρύξει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για 5 άδειες, για 20 χρόνια, με εκτίμηση εσόδου 1 δισ. ευρώ τουλάχιστον (εφάπαξ και ανάλογα ετήσια οφέλη).

Τρίτο παράδειγμα, το διαδικτυακό στοίχημα. Το κράτος μπορεί να επε­κτείνει άμεσα την άδεια του ΟΠΑΠ (με υψηλό αντίτιμο τουλάχιστον 500 - 800 εκατ. ευρώ) έως τη λήξη του μονοπωλί­ου του το 2020, με τρομακτική εκτίνα­ξη της τιμής της μετοχής του και ανά­λογα οφέλη από την ετήσια φορολογία του. Σε δεύτερο χρόνο θα έχει ακόμα περισσότερα έσοδα, αν αποφασίσει να ιδιωτικοποιήσει το management σε συνδυασμό με πώληση του 30% των μετοχών που κατέχει το κράτος (διεθνής διαγωνισμός) με πιθανή εκτί­μηση τιμήματος τα 4 - 5 δισ. ευρώ.
Τέταρτο παράδειγμα, το Ξυστό. Το κράτος μπορεί άμεσα μέσω διαγωνι­σμού, για μία ή δύο άδειες, να εισπρά­ξει 150 - 300 εκατ. ευρώ με ανάλογα ετήσια έσοδα από τζίρο - φόρους.

Πέμπτο παράδειγμα, η άμεση επι­βολή ενιαίας τιμής εισιτηρίου εισόδου σε όλα τα καζίνο στα 15 ευρώ. Σήμερα τρία καζίνο (Πάρνηθα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα) έχουν εισιτήριο 6 ευρώ και τα υπόλοιπα έξι καζίνο 15 ευρώ. Μό­νο από την επιβολή ενιαίας τιμής εισό­δου στα καζίνο το κράτος άμεσα, δίχως κόπο και πολιτικό ή κοινωνικό κόστος, μπορεί να έχει επιπλέον 20 εκατ. ευρώ έσοδα ετησίως.

Τα παραπάνω σίγουρα δεν θα σώ­σουν τον προϋπολογισμό. Είναι όμως προκλητικό, αδιανόητο και ανορθολο­γικό οι Έλληνες να τροφοδοτούν με την «ελπίδα» τους τον παράνομο τζόγο στην αλλοδαπή και τα βρόμικα κυκλώματα, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος, σε περίοδο μεγάλης κρίσης, να παριστάνει ότι δεν ξέρει τίπο­τα και να συμπεριφέρεται σαν «να κρατάει φανάρι στον πα­ράνομο τζόγο» και στα κυκλώμα­τα που καρπώνονται τα οφέλη του.


topontiki
http://epirusgate.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου